09 setembro 2009

Transmedia Storytelling By Henry Jenkings

Henry Jenkins on Transmedia - November 2008 from niko on Vimeo.

Nenhum comentário: